Công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Ngày 30/6/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Chi tiết theo file tại đây.

KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ

Xem thêm Thu gọn