4D 电影城堡

收藏

在 4D  影院中,现代的 4D 投影技术将游客变身为珊瑚岛的勇敢捍卫者。

地址和联系方式

Being updated

芽庄珍珠乐园

1900 6677 (Branch 1)

Lịch Diễn Trong Tháng

Khám Phá Show Diễn Khác