Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

나트랑의 쇼 & 축제

필터
Khu vực
Tần suất
10:00 – 10:15 | 17:00 – 17:15 (일일)
아쿠아리움 쇼

해양 세계 빈원더스 나트랑

1900 6677 (Branch 1)

Being updated
4D 시네마

빈원더스 나트랑

1900 6677 (Branch 1)

19:00 - 19:15
분수쇼

빈원더스 나트랑

1900 6677 (Branch 1)

14:00 - 14:30
돌고래쇼

해양 세계 빈원더스 나트랑

1900 6677 (Branch 1)

11:30 - 11:50 & 15:30 - 15:50
버드쇼

왕의 정원 빈원더스 나트랑

1900 6677 (Branch1)

19:30 - 20:15 (금요일 - 일요일)
타타쇼

빈원더스 나트랑

1900 6677 (Branch 1)


더 보기 모아보기