Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

芽庄的探索和活动

筛选
Khu vực
Tần suất
10:00 – 10:15 | 17:00 – 17:15 (日常的)
海洋的呼唤

海洋世界 芽庄温佩乐园

1900 6677 (Branch 1)

Being updated
4D 电影城堡

芽庄温佩乐园

1900 6677 (Branch 1)

19:00 - 19:15
水上音乐表演

芽庄温佩乐园

1900 6677 (Branch 1)

14:00 - 14:30
海豚湾

海洋世界 芽庄温佩乐园

1900 6677 (Branch 1)

11:30 - 11:50 & 15:30 - 15:50
鸟类表演

国王花园 芽庄温佩乐园

1900 6677 (Branch 1)

19:30 - 20:15 周五到周日
塔塔秀

芽庄温佩乐园

1900 6677 (Branch 1)


查看更多 隐藏